วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2554

เพลง Que sera sera 100%

เพลง Que sera sera 100%
     ด   ร   ม   ซ    ม ซม  ซ
When I was just a little girl 
ม    ซ      ม    ลซ      ล     ซ  ม ฟ
I asked my mother what will I be
   ท  ดํ รํ    ดํท 
Will I be pretty 
   ล ท ดํ   ท
Will I be rich 
    ฟ        ซ    ล     ซ  ด   ร
Here's what she said to me

   ดํ   ทล   ฟล
Que sera sera 
    ท  รํ  ดํ   ล   ซ    ด  ม
Whatever will be will be 
   ซ   ลซ        ม    ซ    ร   ซ
The future's not ours to see 
   ร    ฟม  ดร
Que sera sera

     ด   ร   ม   ซ    ม ซ     ม  ซ
When I was just a child in school 
ม    ซ      ม    ลซ      ล       ซ      ม ฟ
I asked my teacher what should I try 
      ท    ดํ   รํ     ดํท 
Should I paint pictures 
       ล   ท   ดํ   ท
Should I sing songs 
 ฟ      ซ    ล     ซ  ด ร
This was her wise reply

  ดํ   ทล   ฟล
Que sera sera 
    ท  รํ  ดํ   ล   ซ    ด  ม
Whatever will be will be 
   ซ   ลซ        ม    ซ    ร   ซ
The future's not ours to see 
 ร    ฟม   ดร
Que sera sera

      ด   ร   ม   ซ    ม ซ     ม  ซ
When I grew up and fell in love 
ม    ซ      ม        ลซ         ล    ซ    มฟ
I asked my sweetheart what lies ahead
  ท       ดํ     รํ     ดํท 
Will there be rainbows
  ล   ท   ดํ   ท
day after day 
      ฟ      ซ    ล       ซ   ด     ร
Here's what my sweetheart said

ดํ   ทล   ฟล
Que sera sera 
    ท  รํ  ดํ   ล   ซ    ด  ม
Whatever will be will be
  ซ   ลซ        ม    ซ    ร   ซ
The future's not ours to see 
ร    ฟม   ดร
Que sera sera

     ร    ฟ    ม   ด   ร
What will be, will be 
    ร    ฟม   ดร
Que sera sera... 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น